Regler, Råd och Krav

På företag idag vet man hur man skall agera när man expempelvis får en brand, men inte alla vet hur man skall agera om man får ett spill av farliga ämnen. Precis som det finns brandredskap så finns det även diverse olika Spillredskap

KEMIKALIEFÖRVARING:

Lagen kräver att det finns en tillräcklig uppsamlingsvolym, uppsamlingskärlet skall rymma 100% av volymen i den största behållaren samt 10% av volymen i resterande behållare.
I den mån lagring är tillåten i vattenskyddsområden skall hela den lagrade mängden kunna tas upp (100%).

När det gäller Placering av fat så tänk på att faten skall stå stadigt på miljöpall eller pallställ med invallning, och inte direkt på mark eller golv. Faten skall stå invallade.

Vid Samlagring av olika ämnen är det viktigt att ni läser på varans säkerhetsdatablad för att se om ämnena kan samförvaras.

Skall man välja Miljöpallar av stålplåt eller plast ? 
För lagring av aggressiva kemikalier, som syror och lut bör man använda miljöpallar avplast eller förzinkad/galvaniserad stålplåt.

Det är även viktigt att veta hur man skall förvara Brandfarlig Vara/Ämnen och vilka krav som gäller. Nedan länk är från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/brandfarlig_explosiv/Sk%C3%A5p%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rvaring%20juni%202016.pdf